• 0321 – 31 40 44

Statuten

StartVereniging heeft diverse eigen modellen voor diverse soorten verenigingen en een grote ervaring op dit gebied. In principe wordt bij het oprichten van uw vereniging met onze modellen gewerkt. Uiteraard is er in overleg wel ruimte voor eigen inbreng en vaste modelstatuten van bijvoorbeeld sportbonden.

 

Salaris, vergoedingen en Belasting

Een vereniging kan in haar bestaan met verschillende belastingwetten in aanraking komen. Bij het ontvangen van giften met de Successiewet, bij de aanwezigheid van werknemers met loonbelasting en indien en voor zover de vereniging een onderneming drijft met vennootschapsbelasting, alsook met omzetbelasting.

Vrijwilligersvergoedingen zijn vrijgesteld van belasting- en premieheffingen mits aan een aantal voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan.

Het mag niet gaan om werkzaamheden die de vrijwilliger beroepsmatig verricht en er mag daarvoor geen marktconforme beloning worden ontvangen.

Aan vennootschapsbelasting is de vereniging in principe slechts onderworpen indien en voor zover zij een onderneming drijft. Bij de Belastingdienst kan nagegaan worden of uw vereniging voor een vrijstelling in aanmerking zou komen. Als voorwaarde voor de vrijstelling wordt vaak vermeld dat het streven naar winst ontbreekt dan wel van bijkomstige betekenis is.

Indien deze vereniging een onderneming gaat drijven zal deze ook als zodanig moeten worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wel wil ik u er op wijzen dat een vereniging de door haar gemaakte winst niet mag uitkeren aan oprichters, bestuurders of leden dit is het belangrijkste verschil tussen een vereniging en een B.V.

 

Verlengd eerste boekjaar

Voor Verenigingen kan in overleg een verlengd eerste boekjaar worden opgenomen. Een verlengd eerste boekjaar loopt dan niet tot en met 31 december van het lopende jaar, maar tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. U kunt op deze manier eventuele accountantskosten en/of onnodig werk besparen, er is dan geen sprake van een gebroken boekjaar.

 

Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurders van een vereniging zijn niet aansprakelijk voor de handelingen van de vereniging, tenzij een bestuurder zijn taak niet behoorlijk vervult.

Bij wet is bepaald dat een bestuurder tegenover de vereniging is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak. Een behoorlijk bestuurder overschrijdt de hem/haar toegedeelde taken niet en houdt zich aan de statuten en aan de door het bestuur genomen besluiten. De bestuurder is tegenover de vereniging aansprakelijk wanneer hij/zij zijn boekje te buiten gaat, wanneer hij /zij zich niet als een behoorlijk bestuurder gedraagt en uit zijn/haar handelen schade voor de vereniging voortvloeit. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer een bestuurder op vakantie gaat met geld van de vereniging, de bestuurder zijn begroting ver overschrijdt of bijvoorbeeld een kennis de opdracht geeft handelingen voor de vereniging te verrichten tegen een hoger tarief en wellicht lagere kwaliteit. In dit soort gevallen kan de vereniging of bij eventueel faillissement de curator het desbetreffende bestuurslid persoonlijk aansprakelijk stellen voor de door de vereniging geleden schade.

Een bestuurder is dus zolang hij zijn taak naar behoren vervult niet persoonlijk aansprakelijk.

Zolang de vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zijn de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk voor de verrichte handelingen namens de vereniging.

 

Ontbinding Vereniging

Als er geen baten meer aanwezig zijn in de vereniging kan de algemene ledenvergadering van de vereniging de vereniging zelf opheffen en uitschrijven uit de Kamer van Koophandel, u heeft hiervoor geen akte en/of notaris nodig.

Over het algemeen staat in de statuten van de vereniging aan het eind van de akte onder “Ontbinding” beschreven hoe de algemene ledenvergadering de vereniging op kan heffen.